Bokmelding av Jan Eivind Myhre: Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer

StenRHelland Historie 565 Kommentarer , , , , , , ,

Jan Eivind Myhre

Historie. En introduksjon til grunnlagsproblemer

Oslo: Pax forlag 2014. 231 s.

Av Sten Reinhart Helland

Bokens tittel spenner buen høyt. Gjennom en forholdsvis liten bok om historiefagets grunnlagsproblemer skal forfatteren både løse en krevende pedagogisk utfordring og samtidig vise at han selv behersker et ikke uten videre enkelt fagfelt.Spørsmålene kommer på rekke og rad: Om historieforskningens (ekspanderende) emneområder, dens klassiske pretensjoner om sannhet og objektivitet, historiske forklaringers særegne karakter, forholdet mellom aktør og struktur, kvalitativ og/eller kvantifiserende metode, klassifiseringens fallgruver og ulike begreper om tid – som forfatteren selv kaller «historiefagets viktigste dimensjon». Det hele avrundes med refleksjoner om historiefagets og historikerens rolle i – og eventuelle nytte for – storsamfunnet utenfor akademias indre territorium. Jan Eivind Myhres nye bok har derfor på den ene side mye nytt å lene seg til – og å hente fra. På den annen side skjerpes kravene til oversikt, forståelse, presisjonsnivå og selvstendig refleksjon. En vurdering av denne boken må også stilles som et spørsmål om hvor høyt listen skal legges. Jeg vil i det følgende begrunne mitt svar og avveie sterke sider opp mot det jeg oppfatter som noen mer diskutable sider ved Myhres fremstilling.

Se i Historisk Tidsskrift 1/2015.s.154-158

http://www.idunn.no/ht/2015/01